Hafnir Múlaþings
Seyðisfjarðarhöfn
Gjaldskrá 2021
Almenn ákvæði.
1. gr.
Gjaldskrá þessi fyrir Hafnarsjóð Seyðisfjarðar er sett skv. heimild í 17. grein hafnalaga nr. 61/2003 sbr. hafnarreglugerð fyrir Seyðisfjarðarhöfn nr. 275/2006.
Um gjaldtöku tengdri stærð skipa.
2. gr.
Við ákvörðun gjalda, sem taka mið af stærð skipa, skal miðað við brúttótonnatölu skipa samkvæmt alþjóðlegu mælingarbréfi, sem gefið er út í samræmi við alþjóðasamþykktina um mælingu skipa frá 1969.
3. gr.
Af öllum skipum skal greiða tilheyrandi gjöld til hafnarsjóðs ef þau koma inn fyrir takmörk hafnarinnar og njóta þjónustu hennar.
 
 
Skipagjöld.
4. gr.
Lestargjöld: Af öllum skipum skal greiða lestargjald, 16,28
Bryggjugjöld: Af öllum skipum sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka skal greiða samkvæmt eftirfarandi: 8,66 kr. á mælieiningu fyrir hverja byrjaða 24 tíma, sem skip liggur bundið.
Heimilt er að taka lestar- og bryggjugjald af fiskiskipum og minni bátum, sem mánaðargjald, 102,24 kr. á mælieiningu,
en þó aldrei lægra en 11.118 kr. á mánuði.
Bátar minni en 20 BT greiði þó aldrei lægra en 7.071 kr. á mánuði.
Bátar minni óskráðir styttri en 6 metrar greiði 5.300 kr. á mánuði. Þá báta skal taka upp yfir tímabilið október til maí.
Skútur og skemmtibátar sem koma til hafnar greiði 74 EURO fyrir hverja byrjaða viku.
Daggjald verði 16 EURO.
Heimilt er að leggja á allt að fimmföld bryggjugjöld á skip og báta sem liggja um lengri tíma við bryggju og hafa verið án haffærisskírteinis í a.m.k. 6 mánuði.
Heimilt er að leggja þreföld bryggjugjöld á skip og báta sem óska eftir langtíma viðlegu vegna annarrar starfsemi en útgerðar.
 
 
Vörugjöld.
5. gr.
Vörugjald skal greiða af öllum vörum sem fluttar eru af skipsfjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka hafnanna, þó með þeim undantekningum er síðar getur. Farmflytjandi skal skila farmskrá og öðrum nauðsynlegum gögnum til hafnarinnar, vegna álagningar vörugjalda.
6. gr.
Fyrir vörur sem samkvæmt farmskrá skips eru ákveðnar til annarrar hafnar, innlendrar eða erlendrar, en eru látnar á land um stundarsakir, skal aðeins greitt vörugjald þegar vörurnar eru fluttar í land. Undanþegnar þessu gjaldi eru vörur sem látnar eru á land um stundarsakir vegna skemmda á skipi.
7. gr.
Af vörum, sem fluttar eru á skip og fara eiga til annarra hafna innanlands greiðist hálft vörugjald. Af vörum sem koma frá útlöndum og fara eiga áfram til útlanda er heimilt að innheimta fullt vörugjald þegar vörurnar eru fluttar í land.
8. gr.
Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi:
a) Umbúðir sem endursendar eru.
b) Olía, vistir og aðrar nauðsynjar skipa til eigin notkunar.
c) Almennar póstsendingar og farangur ferðamanna.
d) Úrgangur sem fluttur er til eyðingar.
9. gr.
Vörugjald reiknast eftir þyngd eða verðmæti, með umbúðum og af hverri sendingu sérstaklega. Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða afgreiðslumanni skips skal láta höfninni í té afrit af farmskrá. Sé engri farmskrá til að dreifa skal skipstjóri gefa drengskaparvottorð um vörumagn sem fermt hefur verið eða affermt úr skipi hans. Þyki hafnarstjóra ástæða til getur hann hvenær sem er látið ákveða vörumagnið á þann hátt sem hann telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir farmeigandi kostnaðinn. Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað skal reikna vörugjaldið eftir þeirri tegund sem hæst gjald skal greiða af.
10. gr.
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið greiðist eins og þar segir:
Vörugjaldskrá:
1. fl.: Gjald 352 kr. fyrir hvert tonn fljótandi efni mælist í rúmmetrum: Kol, laust korn, salt, vikur, kísilgúr, bensín, brennsluolíur, þörungamjöl, sement, áburður og úrgangur sem fluttur er til endurvinnslu.
2. fl.: Gjald 492 kr. fyrir hvert tonn: Lýsi og fiskimjöl.
3. fl.: Gjald 641 kr. fyrir hvert tonn: Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, óunnið járn og stál, veiðarfæri, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, hráefni til iðnaðar og byggingaframkvæmda. Pökkuð og niðursoðin matvæli, óáfengar drykkjarvörur og ávextir.
Gjald 1.384 kr. fyrir hvert tonn. Aðrar vörur sem ekki eru tilgreindar í 1. – 3. fl.
 
 
Aflagjald
11. gr.
Gjald 1,60% af heildar aflaverðmæti. Sjávarafli lagður á land eða í skip á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings, þ.m.t. fiskur og seiði úr eldiskvíum. Gjaldið reiknast af heildarverðmæti aflans. Heimill afsláttur til fastra viðskiptavina er 20%.
Gjald af frystum afla frystitogara og eldisfiski reiknast af helmingi heildarverðmætis.
Gjald af saltfiski reiknast miðað við tvöfalda þyngd og gjald af gámafiski reiknast af áætluðu heildarverði.
Seljanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra skýrslu um seldan afla um leið og sala hefur átt sér stað, t.d. afrit af aflaskýrslu til Fiskistofu. Aflagjaldið fellur í gjalddaga um leið og afla er landað.
Seljandi ber skil á greiðslu aflagjalds.
Hámarksgjald samkvæmt lið þessum, eða þar sem verðmæti afla liggur ekki fyrir er 6.953 kr. fyrir hvert tonn,
Við sölu afla til skyldra aðila skv. 3. mgr. 9. gr. laga nr. 13/1998 um Verðlagsstofu skiptaverðs og úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna skal að lágmarki miðað við skiptaverð verðlagsstofu skiptaverðs.
 
 
Leiga á gámasvæði/geymsla veiðarfæra/varnings/búnaðar/leiga á búnaði.
12. gr.
Leiga fyrir geymslusvæði skal vera eftirfarandi:
Geymsla á malarsvæði 37 kr. pr. m2 á mán.
Geymsla á malbikuðu svæði 105 kr. pr. m2 á mán.
Geymsla á veiðarfærum á hafnarköntum.
Frítt fyrstu vikuna síðan 4.757 kr. pr. sólarhring.
Geymsla t.d. bíla, búnaðar eða varnings á hafnarsvæði 108 kr./m2 fyrir hverja byrjaða viku.
Geymslugjald 20 feta gám 2.492 kr. Fyrir hvern byrjaðan mánuð.
Geymslugjald 40 feta gám 3.678 kr. Fyrir hvern byrjaðan mánuð.
Geymslugjald 20 feta frystigám pr. mán. 2.298 kr. + rafmagn.
Geymslugjald 40 feta frystigám pr. mán. 3.678 kr. + rafmagn.
Geymslugjald fyrir nætur og troll á geymslusvæði er það sama og pr. 40 feta gám á mán.
Krókgámar lokaðir 918 kr. á rúmmetra á mánuði.
Krókgámar opnir 454 kr. á rúmmetra á viku.
Krókgámar opnir 1.603 kr. á rúmmetra á mánuði.
Landgangaleiga 4.622 kr. á skipti.
Geymslusvæði:
Öll svæði 135 kr./m2 á mánuði.
 
Móttaka úrgangs
13. gr.
Skipstjóri eða eigandi skips sem óskar eftir að láta á land sorp, farmleifar, olíuleifar eða mengandi efni skal óska eftir aðstoð viðurkennds þjónustuaðila, sem höfnin hefur samþykkt að annist móttöku og förgun á ofangreindum úrgangi frá skipum á hafnarsvæði hafnarinnar. Skipstjóri, eigandi skips eða þjónustuaðili skal undantekningalaust skila útfylltu eyðublaði til hafnarinnar um magn og tegund þess úrgangs sem skilað er á land.
Skip sem falla utan gr. 11 c í lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda nr. 33 frá 2004 skulu greiða þjónustuaðila kostnað vegna móttöku og förgun á úrgangi. Annist höfn móttöku og förgun á almennum úrgangi skal gjald greitt fyrir þjónustuna samkvæmt grein þessari fyrir hvern rúmmetra úrgangs. Annist höfnin móttöku á spilliefnum eða sérstökum úrgangi sem hefur í för með sér kostnaðar umfram förgun á almennu sorpi greiðir viðkomandi aðili þann kostnað sem til fellur.
Vegna skipa sem falla undir grein 11 c. í lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda nr. 33 frá 2004 skulu skip greiða eftirfarandi:
a. Úrgangsgjald:
Við komu skips til hafna skal skip greiða 0,81 kr. á brt. Gjald þetta er til þess að standa undir eftirliti og umsýslu hafnar vegna móttöku á sorpi.
Lágmarksgjald samkvæmt þessum lið er 10.815 kr.
og hámarksgjald 48.969 kr.
b. Úrgangsgjald:
Gjald skv. staflið a. má lækka ef umhverfisstjórnun, hönnun, búnaður og starfræksla skips er með þeim hætti að skipstjóri geti sýnt fram á að minni úrgangur verði til um borð.
Lágmarksgjald samkvæmt þessum lið er 5.623 kr.
og hámarksgjald 25.292 kr.
c. Úrgangsgjald:
Skip og bátar sem koma oftar en fjórum sinnum til hafnar á almanaksárinu greiða samkvæmt b. lið fyrir fimmtu komu og komur eftir það.
d. Úrgangsgjald:
Skip og bátar sem hafa varanlega viðveru í Seyðisfjarðarhöfn skulu greiða fast mánaðargjald vegna eftirlits og umsýslu hafnar vegna móttöku á sorpi.
Mánaðargjaldið skal vera 5.623 kr. á mánuði.
e. Förgunargjald:
Við komu til hafnar skulu öll skip sem falla undir 11. grein laga nr. 33 frá 2004 greiða förgunargjald óháð því hvort þau skili úrgangi í land. Förgunargjaldið skal standa undir förgun á úrgangi sem skilað er á land.
Farþegaskip yfir 60 metrar á lengd skulu greiða 1,58 kr. á brt. Gjaldið miðast við eftirfarandi sorpmagn:
Farþegaskip undir 30.000 brt: 5 m3
Farþegaskip frá 30.000 brt til 100.000 brt: 10m3
Farþegaskip yfir 100.000 brt: 15 m3
Önnur skip skulu greiða 2,20 kr. á brt. Gjaldið miðast við 5 m3 af sorpi.

Greiða skal samkvæmt h-lið fyrir sorp sem fer umfram ofangreinda viðmiðun. Skip og bátar sem eru undir 60 metrar á lengd og hafa varanlega viðlegu í Seyðisfjarðarhöfn skulu háðir sérstöku samkomulagi sem m.a. taki á lögum og reglum um skil á sorpi.Lágmarksgjald samkvæmt þessum lið er kr. 37.925.
f. Förgunargjald:
Leiti skip til viðurkennds aðila um móttöku á úrgangi getur það fengið álagt förgunargjald skv. e-lið endurgreitt enda skili það áður kvittun móttökuaðilans ásamt réttum upplýsingum um losað magn. Skilyrði endurgreiðslu kostnaðar er að kvittun móttökuaðila hafi borist Seyðisfjarðarhöfn innan tveggja sólarhringa frá brottför skips.
g.
Skv. 11 grein laga nr. 1200 frá 2014 getur Umhverfisstofnun veitt skipum í áætlunarsiglingum, sem hafa reglulega viðkomu í höfnum og sýna fram á trygga afhendingu úrgangs og greiðslu gjalda í hverri höfn á siglingaleiðinni undanþágu frá afhendingu úrgangs. Skipstjóri eða eigandi skips sem fengið hefur undanþágu frá Umhverfisstofnun um afhendingu úrgangs eða skilum á tilkynningum, skal framvísa gildri staðfestingu þess efnis.
h.
Skip sem undanþegin eru gjaldskyldu skv. 1. tl. 2. mgr. 17. gr. og 11. grein c-lið laga nr. 33 frá 2004 hafnalaga skulu greiða fyrir móttöku hafnar og förgun á almennu sorpi. Lágmarksgjald hafnar fyrir móttöku á úrgangi er kr. 11.300 á hvern rúmmetra og lágmarksgjald einn rúmmetri. Annist höfnin móttöku á spilliefnum eða sérstökum úrgangi sem hefur í för með sér kostnaðar umfram förgun á almennu sorpi greiðir viðkomandi aðili þann kostnað sem til fellur.

Hafnsögugjöld.
14. gr.
Ekki er hafnsöguskylda í Seyðisfjarðarhöfn en ef óskað er eftir slíkri þjónustu er greitt samkvæmt gjaldskrá.
Fast gjald kr 5.775 pr. ferð.
Stærðargjald kr. 7,98 á mælieiningu.
Flutningur á hafnsögumanni kr. 42.500 pr. ferð.

Festargjöld.
15. gr.
Festargjöld fyrir hverja afgreiðslu 17.455 kr.
og í yfirvinnu 29.985 kr.
Sé fleiri en einn maður notaður við afgreiðslu er gjald fyrir hvern aukamann 17.455 kr. og í yfirvinnu 29.985 kr.

Vatnssala.
16. gr.
Vatn afgreitt frá bryggju, lágmarksgjald, 5.370 kr.
Vatn til skipa, 319 kr./m3.
Afgreiðsla utan dagvinnutíma, 7.150 kr. á. klst. til viðbótar gjaldskrá.

Vigtargjald.
17. gr.
Almenn vigtun 178 kr. á tonn
Lægsta gjald fyrir einstaka vigtun/löndun 1.065 kr.
Vigtun flutningabíls 1.881 kr. pr. vigtun.
Útseld vinna við vigtun í dagvinnu 4.310 kr. á klst.
Útseld vinna við vigtun í yfirvinnu 7.150 kr. á klst.
Útseld vinna við úrtaksvigtun 7.028 kr. á klst.
Kranagjald, löndun með hafnarkrana 317 kr. pr. tonn.
Skráningargjald afla 105.60 kr. pr. tonn

Rafmagnssala.
18. gr.
Gámar 19,60 kr./kwst.
Til skipa 19,60 kr./kwst.
Tengigjald í dagvinnu 2.755 kr.
Tengigjald í næturvinnu 7.512 kr.
Mælaleiga 5.357 kr. kr. á. ári.
Fari tenging fram utan dagvinnutíma greiðist tengigjald 7.331 kr..

Móttaka skipa sem falla undir ISPS-kóða. /Verndargjald.
19. gr.
Fyrir hverja komu skips sem fellur undir ákvæði laga um siglingavernd nr. 50/2004, ber að greiða eftirtalin gjöld.til hafnarinnar:
Fast gjald, 18.781 kr.
auk þess 1,78 kr. fyrir hverja brúttólest skips.
Útseld vinna í dagvinnu vegna öryggisvörslu 6.434 kr. á. mann pr. klst.
Útseld vinna í næturvinnu vegna öryggisvörslu 9.660 kr. á mann pr. klst.
Verndargjald 130 kr. pr. farþega.
 
20. gr.
Leiga á móttökusal í Ferjuleiru 1. fyrir 1-4 klst. 8.599 kr.
fyrir heilan dag 14.685 kr.
 
21. gr.
Leyfi fyrir köfun á innra hafnarsvæði skv. hafnarreglugerð er 6.092 kr. pr. mann pr. skipti.
 
22. gr
Útseld vinna hafnarvarða í dagvinnu 4.310 kr.
Útseld vinna hafnarvarða í yfirvinnu 7.150 kr.
 
Um innheimtu og greiðslu gjalda.
23. gr.
Séu gjöldin ekki greidd á réttum gjalddögum er áskilið að reikna dráttarvexti af gjaldfallinni fjárhæð skv. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001.
 
24. gr.
Skipstjóri og eigandi skips bera ábyrgð á greiðslu gjalda þeirra sem greiða ber til Hafna Múlaþings vegna skipsins. Er skipstjóra skylt við komu til hafnar að gefa hafnarstjóra upplýsingar um skipið í samræmi við ákvæði 5. mgr. 33. gr. reglugerðar nr.326/2004 um hafnamál og afhenda hafnarstjóra þjóðernis- og skrásetningarskírteini skipsins, ef hafnarstjóri krefst þess vegna ófullnægjandi upplýsinga frá skipstjóra og hefur hafnarsjóður haldsrétt yfir skírteinum uns gjöld eru greidd. Töf og tjón sem af þessu hlýst er einvörðungu á ábyrgð og kostnað greiðanda áfallinna gjalda. Áfallin gjöld skal greiða áður en skip fer burt úr höfninni og enginn skipstjóri getur vænst þess að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá sýslumanni eða tollstjóra, nema að hann sanni með vottorði frá hafnarstjóra að hann hafi greitt öll gjöld sín til hafnarinnar.
 
25. gr.
Vörugjald greiðist af öllum vörum sem eru affermdar, afhentar eða fluttar, eða á annan hátt sjóleiðis eða landleiðina, inn fyrir mörk hafnarinnar. Vörugjaldið reiknast skipi til skuldar áður sem skip hefur siglingu, nema annað sé sérstaklega um samið. Vörugjald er á ábyrgð farmflytjanda og er afhending vöru án greiðslu vörugjalds á hans ábyrgð. Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað greiðir sá vörugjaldið sem affermir. Vörugjald af vörum sem koma til hafnarinnar fellur í gjalddaga þegar skipið sem vörurnar flytur er komið í höfnina og vörugjald af vörum sem fluttar eru úr höfninni fellur í gjalddaga þegar vörurnar eru komnar í skip. Skipstjóra og afgreiðslumanni skips er óheimilt að afhenda vörurnar fyrr en gjaldið er greitt.
 
26. gr.
Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má ávallt tryggja með aðför að undangengnum dómi. Skipagjöld eru tryggð með lögveði í viðkomandi skipi eða vátryggingarfé. Gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðkröfum sbr. ákvæði 2. mgr. 21. gr. Hafnalaga nr. 61/2003. Höfnum Múlaþings er heimilt að krefjast frekari trygginga fyrir greiðslu áfallinna gjalda ef ástæða þykir til.
 
27. gr.
Öll gjöld í gjaldskrá þessari eru án virðisaukaskatts. Höfnum Múlaþings er skylt að innheimta virðisaukaskatt af öllum gjöldum í gjaldskrá þessari, sbr. 3. tl. 3.gr. laga nr.50/1998 um virðisaukaskatt.
 
Gildistaka.
28. gr.
Gjaldskrá þessi fyrir  Seyðisfjarðarhöfn er samþykkt af umhverfis- og framkvæmdaráði Múlaþings  þann 16. desember 2020, skv. hafnalögum nr. 61/2003 og 37. gr. reglugerðar um hafnamál nr. 326/2004.
Gjaldskráin öðlast gildi þann 01. janúar 2021 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.
Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir Hafnarsjóð Seyðisfjarðarkaupstaðar fyrir árið 2020 sem samþykkt var í bæjarstjórn Seyðisfjarðar þann 13. nóvember 2019 og birt var á heimasíðu kaupstaðarins.
Múlaþing 23. desember 2020
_____________________________________
Björn Ingimarsson, sveitarstjóri / hafnarstjóri Múlaþings